حسین نادری

داداش دوقلوی اسماعیل نادری

دانش آموخته ی دبیرستان اژه ای اصفهان

الان هم دانشجوی کارشناسی علوم کامپیوتر شریف