تقدیم به همه شهیدان


پانوشت:  نمی دونم Marther Luther King  Jr  کیه ولی مارتینشونو می شناسم.